Logo Skills transitt 3

zondag, mei 20, 2018

传承 Zhineng Qigong

SkillsTransit 传承 Zhineng Qigong

 

 "Anders dan het streven naar het onbereikbare vaart mijn drijfveer op mijn hele potentieel 智能 om zo het mogelijke te verwerkelijken" 

Liesbeth van Duin

 

De naam van mijn bedrijvigheid 'SkillsTransit' 

 is ontstaan toen ik ben gaan beseffen dat wij in de loop van de eeuwen van een innerlijk weten zijn afgedwaald en daarmee een groot deel van onze bezieling zijn kwijtgeraakt. Ik wil dit heel graag terug.  Van alle aandachtspunten in mijn leven loopt deze core 心business, wat hetzelfde is als hart 心 intentie, als een rode draad door het proces. Deze energie en informatie blaast een frisse wind door het bewustzijn en maakt ruimte vrij voor datgene waar lange tijd geen zicht op was doordat het door (denk)stof in de schaduw terecht is gekomen. Dit tevoorschijn laten komen van Qi气 (vitale levenskracht) van intelligent vermogen   (Zhi neng 智能) vergt geen bewuste sturing langs wegen en kanalen. Vanuit de essentie (Jing精) komt spontaan eigenheid aan het licht door geconcentreerd en opmerkzaam (mindful) in de zelf ingezette beweging te blijven. Deze meditatieve wijze houdt een non-reactief schouwen in op wat zich als vanzelf voordoet. De eenheid lichaam en geest met daarin verweven Qi气 van de intentie 心 ontsluit door liefdevolle vloeiende bewegingen vastgelopen Qi气. Het werkt in op de onderstroom als zacht stromend water waardoor ongekende krachten ontstaan. Op fenomenologische wijze d.w.z. direct en intuïtief komt informatie en energie vrij. Vanuit denken binnen het referentiekader dat tijdens het leven (on)willekeurig is ontstaan zou hetgeen opkomt uit een diepere bewustzijnslaag de gemoedstoestand onrustig kunnen maken. Omdat hier niet het cognitieve en de daaruit voortkomende reïficaties leidend zijn maar de prenatale hartintentie 心  brengt het verlichting, daar kalmte en acceptatie van alles wat is hierin besloten liggen. Dit schept rust en vertrouwen in eigen vermogen en over het geheel genomen wordt de verbinding met het oorspronkelijke neutrale affect levensvreugde hersteld. Een trilling die zo inspirerend werkt dat het onverwachts de bezieling thuisbrengt . De natuur zorgt vanzelf dat deze verruiming van het bewustzijn en daarmee de mogelijkheid tot veranderen naar een constructiever leven via deze naar volgende generaties wordt doorgegeven 传承 simpel omdat deze liefdevolle identiteit wordt voorgeleefd. Dit alles maakt deel uit van het emancipatieproces dat gaande is: bevrijding uit oude(rlijke) machten. Dit vrijkomen uit verstrikkingen gaat gepaard met verandering van de mindset. Deze transformatie verschijnt in het fysieke. Je hebt ruggengraat en guts om je doelen te bereiken. Dit voelt stevig geaard en de blik is zacht en open. Deze informatie, energie en materie van een totale waarheid is mijn levenspad Daode   waarin mijn ware IK en de geesteskracht Zhì   (prenatale wil) manifesteren. Ik leef in het hier en nu en zie een dynamische toekomst voor me. Twee pijlers waarop mijn inbreng steunt zijn transiterend zelfonderzoek ST Systemic Transit en Zhineng Qigong 中國 智能 氣功

 

Wat is Zhineng Qigong 中國 智能 氣功

Zhi 智= wijsheid,intellect. Neng能 = vaardigheid of potentieel. Qigong betekent werken met Qi 氣 eenvoudig 气, wat vitale energie in verschillende dichtheden betekent. Informatie, energie en materie. Zhineng Qigong is een Chinese 中國 medische meditatieve bewegingsleer die door dr. Pang Ming is ontwikkeld. Het is begonnen met zijn idee om een qigong te ontwikkelen die aan een grote groep mensen kan worden gegeven met als doel het inherente zelf-genezend vermogen van alle deelnemers te optimaliseren en daardoor een grote gezondheid te bewerkstelligen in de ruimste zin van het woord. Als grandmaster martial arts en klassieke qigong, doctor en arts in oosterse en westerse wetenschappen had hij al bepaalde ideeën over attenderende concepten die hij in zijn ontwikkelingsgericht kwalitatief onderzoek wilde betrekken. Uit zijn explorerend onderzoek zijn telkens nieuwe ideeën over mindful bewegen gegenereerd (inductief). Nieuwe gedachtes betreffend zenden, ontvangen en transformeren werden in de uitdijende qigong praktijk uitgevoerd en telkens opnieuw getoetst (deductief) of de werkelijkheid nog overeenkwam met het doel grote gezondheid te bewerkstelligen. Het vertrouwen ligt op de aanwezigheid van het Qi 气 veld. Een allesdoordringend vormloos en transparant krachtenveld waarin en waaruit de zacht vloeiende open/sluit bewegingen worden uitgevoerd. De  bundeling van Qi 气 van de psyche wordt bewerkstelligd door opmerkzaam IN de zelf ingezette bewegingen te blijven waardoor lichaam en geest vanzelf verenigen en een krachtig geheel vormen.  

Follow-up studies door beleven, observeren en meemaken in de Zhineng Qigong werk/leer omgeving alsook door westerse wijze van wetenschap bedrijven hebben decennia in beslag genomen met name in het medicijnloze Huaxia Center in Beijing China tot 2001. Werk/leerprocessen hebben geleid tot de beschrijving van de uitvoering volgens de Zhineng Qigong methode. Als basis geldt het holistische gedachtegoed vóór goed en kwaad, zoals beschreven in de Hunyuan Heelheid Theorie. De eenheid theorie (weten) en het zelf praktiseren van de methode (doen) is de filosofie achter Zhineng Qigong science. Ook het longitudinaal onderzoek blijft in ontwikkeling doordat over de hele wereld het proces van mindful bewegen naar bewegen vanuit een groot helder bewust-Zijn  door vele door dr. Pang Ming opgeleide teachers wordt overgebracht via vormloze Qi 气 van de psyche (kinesthetisch), via woorden (doceren) en door voordoen (uitbeelden). Ondertussen leren leraren van de informatie, de energieën en de fysieke bewegingen van hun studenten. In dit emancipatieproces waarin de eigen skills floreren chuánchéng 传承  is iedereen leraar èn student. Qi 气 in verschillende dichtheden (d.w.z. van harde vormen tot vormloos en niet te traceren) komt in het grote bewustzijn binnen en er gaat Qi 气 uit. Iedereen leert en geeft informatie door. Veel daarvan gaat via het onbewuste bewustzijn. Het bewuste kun je weliswaar oefenen maar het is onmogelijk om met een top-down benadering bottom-up overnames van reflexen, affecten en emoties uit de subcorticale gebieden te voorkomen. Dit is een misverstand over maakbaarheid van het leven. Wat jarenlang op voorspraak van godsdiensten en later ook wetenschappen moest worden toegepast leidt geheid tot meer problemen en niet tot een diep vertrouwen dat de antwoorden voor het leven vanzelf komen wanneer je ontspannen je plek kunt innemen.  Inzicht in de werking van de drie breinvermogens, bijvoorbeeld over de natuurlijke splitsing in geval van gevaar, zal zeker wel een bijdrage kunnen leveren voor een gezondere levenswijze voor allemaal. Zhineng Qigong benadrukt de leraar/student houding en het relaxt en bewust gebruik van de geest. Dit doet het waarnemings- en communicatie vermogen (zenden en ontvangen) ontwikkelen als ook het innerlijk weten (intuïtief en instinctief) dat dit gebeurt. De gezonder wordende entiteit wordt krachtiger mede door het besef dat in elk geven een nemen zit en vice versa. Alleen is het niet altijd duidelijk waar iets vandaan komt of naar toe gaat maar ook dat is geen issue. In het leven leren we van, met, aan en door elkaar en zo is het goed.

Gezonde communicatie

Zhineng Qigong gaat over gezonde communicatie intra (binnen de entiteit) en inter (tussen binnen en buiten). Het leren en veranderen van Qi 气 stromen begint bij Zhineng Qigong bij jezelf. Hiervoor komt de goed getrainde gewoonte om ons als buitenstaander te gedragen en objectief te observeren goed van pas. Het grote verschil met wat we normaal gesproken doen zit hem in het rustig aanschouwen (meditatief) in plaats van oordelend denken. Tegelijkertijd ligt de focus nu niet op een object met kenmerken en eigenschappen maar gaat de Qi 气 van de aandacht zonder de concentratie te verliezen mee met de vloeiende af/aan beweging die zelf is ingezet. Om de gedachtes vrij te maken van planning en controle van het jongste yange breinvermogen legt de discipline de nadruk op verbinding van de geest met de eigen ingezette open/sluit, afgeven/opnemen beweging.

Door het praktiseren van de methode wordt de samenwerking tussen de drie gelijkwaardige breinvermogens bewerkstelligd. Het reptielenbrein, het zoogdierenbrein en de neocortex verwerken en verstrekken informatie ieder op een eigen manier. Ze ontvangen en leveren informatie en energieën waarvan de Qi 气 in iedere cel aanwezig is. Alles is ontwikkeld om geïntegreerd te functioneren. Dit maakt ons tot mensen. Doch in de evolutie is een specifieke vorm van denken en leven gaan domineren waardoor wel erg veel Qi 气  van de aandacht naar de redenerende kant van de neocortex is gegaan. Met het cartesiaanse motto ‘cogito ergo sum’ (ik denk dus ik ben) en de adoratie van analytische meetkunde is een natuurwetenschappelijke weg ingeslagen die de hele wereld heeft veroverd. Meten is weten is niet meer weg te denken. Maar wat en hoe we denken en doen vormt ons hele wezen. Wanneer we van alle informatie die ons ten dienste staat slechts een gedeelte voor waar nemen kunnen we onmogelijk een volwaardig leven leiden. We zijn gewend geraakt aan eenzijdige top-down informatieverwerking van planning en controle. De hele maatschappij is op deze werkhouding georganiseerd. De bottom-up informatie die onze subjectieve ervaring kleurt wordt veelal minder serieus genomen of met meer vuur zelfs geminacht. Wanneer we met het corticale breinvermogen iets hebben vastgesteld bijvoorbeeld ‘het is veilig’ en de subcorticale impulsen laten iets anders weten, bijvoorbeeld via een verhoogde hartslag en een beklemmend gevoel, menen we dat we het weg kunnen redeneren. Kinderen krijgen van ouders en leerkrachten vaak te horen: “Je hoeft niet bang te zijn”. Mensen zijn over het algemeen onwetend over het gegeven dat informatie en energie uit het dieper liggende breinvermogen geen oren heeft voor woorden. Het kind blijft in de greep van angst en krijgt er een extra belasting bij omdat het faalt om de energieën die het hebben overgenomen weg te werken.

 

Van de andere kant: we kunnen ons bewust zijn van emoties en andere lichaamssensaties zonder onze daden erdoor te laten beïnvloeden. Ondanks vermoeidheid gaan we gewoon door met leren voor testen en examens en met feesten omdat de examens goed zijn verlopen of anderszins om het falen te vergeten. Maar waar we niet bij stilstaan is dat het lichaam van nature economisch is ingesteld. Wanneer we al te vaak en te lang gevoelde expressies van het zoogdieren- en reptielenbrein wegdrukken komt de informatie op de lange duur helemaal niet meer in het bewuste. Uit contact geraakt met belangrijke informatiebronnen wil niet zeggen dat de Qi 气 zomaar is verdwenen. Het is er nog maar wordt alleen niet meer waargenomen. Zo kan deze Qi 气 een eigen leven leiden en worden het onbewuste drijfveren die onze daden beïnvloeden. Dit gaat vroeg of laat problemen geven. En met deze problemen doen we hetzelfde als met de oorspronkelijke informatie en energieën. We gaan aan de slag om deze Qi 气 weg te werken….. 

Deel van een groot geheel, het geheel maakt deel uit van het deel.

In de structurele gezinstherapie gebruiken ze het begrip 'holon’. De term houdt het deel en het geheel onvermijdelijk verbonden. Elke holon is zowel een deel en geheel, bijvoorbeeld: een individu is onderdeel van een familie, die deel uitmaakt van een uitgebreide familie, die deel uitmaakt van een gemeenschap, die deel uitmaakt van een cultuur enz… Er zijn dus vele krachten aan het werk waar een enkel mens geen vat op heeft. Het is voor hem te groot. Wat hij te allen tijde wel kan doen is met een ware hartintentie (Xin 心) en tegelijkertijd vanuit een gelijkmoedige gecentreerde instelling zijn eigenheid versterken. Dit is mogelijk omdat het grote geheel van alle informatie en energie ook deel uitmaakt van elk deel wat bestaat. Het universum oftewel het Al is in ieder van ons. De meest pure Hunyuan Qi 气 van ons breinvermogen is gelijk aan de puurheid van het immens groot transparant bewustzijn van het universum. Maar omdat wij mensen anders dan de dieren bewust zijn van ons bewustzijn moeten de meesten van ons dit laatst ontwikkelde buitenste deel in eerste instantie bewust inzetten om terug in verbinding te gerakenmet deze diepere bewustzijnslaag. Na eeuwenlange eenzijdige aandacht voor oppervlakkige meetbare materie zijn de meeste volwassenen het contact verloren met deze vormloze stille kracht van de natuur. Het is informatie dat niet in woorden is te vatten waardoor het bovennatuurlijk lijkt. Niets is minder waar. Baby's staan nog helemaal open voor alle sferen. Ze krijgen informatie binnen alleen kunnen ze behalve huilen nog geen echte actie ondernemen, bijvoorbeeld om aan naderend onheil te ontsnappen. Ze zijn afhankelijk van mensen die eerder zijn geboren en overgeleverd aan natuurkrachten, ook die van mensen waarvan ze afhankelijk zijn. In het wild levende dieren weten wat dit betreft wel wat te doen en doen dit dan ook. Nog voordat de tsunami de kust overspoelde waren de niet gedomesticeerde dieren naar hogere gebieden vertrokken. Buiten enkele mensen zoals oude zeelui, ware natuurliefhebbers, of door vroegkinderlijke traumatisering overgevoelig gebleven mensen die hun oud zeer verwerkt hebben, voelen de meeste mensen bewegingen die voor nu belangrijk zijn niet aan. Het is informatie en energie dat in het onbewuste bewustzijn leeft maar de meeste mensen, oftewel mensen die we in de taal die we bezigen normaal noemen, kunnen geen bewust contact maken met deze onderlaag. De aandacht voor het exact meetbare hebben we zover doorgedreven dat we het contact met diverse lagen van onze eigen natuur en in relatie met de natuur buiten zijn verloren. Grote delen zijn daardoor ongewild onderontwikkeld gebleven. Een krachtig middel om dit rudimentaire vitaliteit in te blazen en van binnenuit tot volle wasdom komen is Zhineng Qigong. Ik weet, dit is een pleonasme, maar ik hoef van mezelf niet de uitzonderlijk beknoptheid te gebruiken zoals in de Tractatus logico-philosophicus van Wittgenstein. Ik denk juist dat het extreem gebruik van het exacte verpakt in de digitale apparaten ons op dit moment de das om doet. Omdat hoofd, hart en handen al of niet verplicht ernaar toe worden geleid drijven we met zijn allen nog verder af van het ware leven. Dit is volgens mij dan ook de reden waarom we mekaar niet meer verstaan. We voelen mekaar niet meer aan. Of we voelen wel iets maar interpreteren het verkeerd. Dit komt omdat onbewust de angst regeert waardoor we nu een leven voorstaan waarin de hokjesgeest de dienst uitmaakt.   

Tijdens het praktiseren van Zhineng Qigong komen geest (Shén神) en de essentie van het bestaan (Jing 精) samen in een Gestalt, wat totaalbeeld betekent. Een begrip dat door de psychologen Wolfgang Köhler en Max Wertheimer is geïntroduceerd. De notie is later uitgewerkt in de gestaltpsychologie en de gestalttherapie, onder meer door Fritz Perls. De waarnemingspsychologie gaat ervan uit dat de mens méér ervaart dan de som van de afzonderlijke zintuiglijke prikkels. Kenmerken zoals gewaar zijn van lichaam en geest wat nu ‘mindfulness’ heet, focus op ‘hier en nu’ als ook het holistisch perspectief komen terug binnen de Zhineng Qigong wereld, ofschoon het holistische gedachtegoed hier niet beperkt blijft tot de mens en van mens tot mens maar verder reikt dan verstandelijk kan worden uitgediept en verklaard. Daardoor heeft het iets mystieks. Toch is het niets bovennatuurlijks. Het meest onmiddellijke feit van het menselijk bewustzijn geldt als kern van dit denken. Met behulp van oosterse en westerse concepten wil ik proberen om het toch uit te leggen. Het komt nog vóór de polariteiten Yang en Yin zoals het denken in goed en slecht wat gaandeweg uit elkaar is getrokken door de opgedrongen gedachte ‘goed òf slecht’ wat in het collectief een diepe split in de waarneming van de realiteit heeft veroorzaakt. Bij de rationele gedachte: ‘Het is goed om leven te behouden en leven te bevorderen, het is slecht om leven te vernietigen en leven te belemmeren’ kom je in de praktijk al gauw in tweestrijd. Wanneer we de realiteit onder ogen zien moeten we erkennen dat leven leven vernietigt, móet zelfs leven vernietigen om te blijven bestaan. Albert Schweitzer: "Ik ben leven dat leven wil te midden van leven, dat leven wil”. Wij mensen kunnen dit alles begrijpen en ons door het hart (Xin 心) laten leiden. We weten van en/en. Dit heeft alleen iets irrationeels wanneer we slechts het rationeel vermogen aan het woord laten. Een ingesleten gewoonte zoals we het daadwerkelijk al een eeuwigheid doen.

Geholpen door tastbare producten van de wetenschap in de vorm van technische apparaten is de wereld van de wetenschap gaandeweg op steeds meer plekken de ‘echte’ wereld geworden. Dit betekent dat op die plekken minder plek is toebedeeld voor de levende praktijk. De wetenschap heeft willens en wetens afstand geschapen. De concrete ingewikkeldheid van de te onderzoeken wereld moet met een enggeestige houding worden benaderd. Er is van te voren vastgelegd binnen welke beperking moet worden gekeken vanuit een rotsvast vertrouwen dat wetenschappers de relevantie kennen van de kenmerken en eigenschappen waar de aandacht naar toe moet gaan om de waarheid te vinden. Onderdeel van de regels van het spel dat gespeeld moet worden is de voorgeprogrammeerde instelling van de onderzoeker om met helicopterview van bovenaf neer te kijken op het te onderzoeken veld. Om dit te doen moet de onderzoeker zijn eigen lichamelijkheid opzij zetten. Door de apparaten, die een betere versie vertegenwoordigen van het menselijk brein, de zintuigen, als ook handen en voeten, hoeft de onderzoeker ook daadwerkelijk geen ruimte noch tijd te delen met mensen en hun werkvelden die worden onderzocht. Dit maakt dat de illusionaire scheidingen lichaam/geest en onderzoeker/het te onderzoeken veld echter worden. De natuur slijt in wat lang is geoefend en dat is precies wat op grote schaal met deze instelling is gebeurd. Met het verdiepen van de gespletenheid creëren we niet alleen in het bewustzijn van onszelf deze specifieke verhouding tussen verschillende lagen Qi Ook samenlevingen missen draagkracht. Aan de oppervlakte lijkt het alsof we met menselijk sturen en controleren alles leefbaar kunnen houden. Op de onderlaag heeft het proces van fragmentatie alles als los zand uit mekaar doen vallen. De onbewuste invloeden vanuit dit collectief onderbewuste zijn enorm groot geworden. Onbekend maakt onbemind, want informatie en energieën uit anonieme bronnen geven aan mensen een sinister gevoel. Hier is de vicieuze cirkel in werking getreden. Uit angst durven mensen er geen contact mee te maken. Ondertussen is het leven in de loop van de eeuwen cumulatief complexer geworden wat de angst voor het onbekende nog meer heeft gevoed. Mensen blijven vreemde gewaarwordingen mijden waardoor de angst niet kan verdwijnen. Erger: sommigen hebben zelfs de angst verdrongen en lijken daardoor helemaal geen angst te hebben. Het tegendeel speelt. Omdat destijds de angst zo overweldigend was zijn ze uit contact geraakt met deze energie. Dit zorgt dat ze naar buiten toe minder menselijk zijn geworden met alle gevolgen van dien. Het uiteindelijke resultaat van al deze processen verschijnt in een bepaalde hoedanigheid in de wereld. Op dit moment spelen thema's als gezonde relaties en hoe samen te leven wel een rol maar zijn ondergeschikt aan het economisch denken dat tot in de verste uithoeken van de wereld is doorgedrongen. We geven woorden aan wat met dit denken wordt gevonden en met deze labels, waar mogelijk vervat in cijfers zetten we mensen, dieren en dingen vast in categorieën. Mensen worden over alle lagen gezien als producenten of als consumenten met als logisch gevolg dat ze ook zo worden benaderd. Zo praten we vanuit de zelf gecreëerde hokjesgeest en maken met deze blik naar buiten de levendige werkelijkheid enger waardoor we nog verder afdrijven van de essentie

Van kinderen wordt op steeds jongere leeftijd verwacht dat ze over de meest onzinnige dingen kunnen rationaliseren en een mening vormen. Het op natuurlijke wijze eigen maken van de kunst van het kiezen tussen vele mogelijkheden is doorgeslagen en tegelijkertijd beperkt. Het is een moeten kiezen tussen het een of het ander van wat wordt aangeboden geworden. Al jong wordt afgedwongen dat de geest via de ogen haast continu buiten verblijft. De belangstelling van mensen wordt het gemakkelijkst opgewekt door dramatische gebeurtenissen en beroemdheden dus daarmee worden we via de media dan ook dagelijks overspoeld. Het is verkoopwaar. Massaal bezig met oordelen over de wereld buiten vervreemden we met zijn allen alsmaar verder van het eigen lichaam. Ofschoon ik om verscheidene redenen het zelf niet altijd gebruik ben ik voorstander van leven met het gezonde verstand. Dit omvat oneindig veel. In het fysieke verschijnt het als een open respectvolle houding en in het denken is gelijkmoedige erkenning voor al het leven dat is.

Met name westerse disciplines beginnen bij menselijke problemen die gereduceerd worden tot een bepaalde plek waar het ongewenste gedrag van (delen van) cellen of van (delen van) mensen plaatsvindt. Psychologie houdt zich bezig met ongewenste gedragingen van mensen waarvan de oorzaak gezocht wordt in het brein van de mens die ermee is behept. In het gunstigste geval ligt de focus van behandelaar(s) en diegene die wordt behandeld op dezelfde ziekte, of mankement, of tekortkoming, of afwijking of fout in het karakter. De identiteit die eraan is gegeven is voor iedereen duidelijk. Wanneer er geen consensus is over het probleem dat parten speelt bijvoorbeeld wanneer diegene die erdoor getroffen is zich er niet mee kan identificeren of het helemaal niet als een probleem erkent, is dit een probleem van de 2e orde en ook die willen mensen die het beter weten oplossen. Volgens de geldende normen moeten ziektes door academisch geschoolde specialisten op wetenschappelijk verantwoorde wijze worden opgepakt. Er moet gezocht worden naar een aanvaardbare oplossing in zo kort mogelijke tijd. Wanneer het laten verdwijnen niet mogelijk is moet bij ondraaglijk lijden gezocht worden naar middelen die het bewustzijnsniveau veranderen waardoor het niet meer ‘zo’ wordt waargenomen waardoor ook waarneembare fysieke gedragingen veranderen. Andere manieren van behandeling worden pseudowetenschappelijk of zelfs kwakzalverij genoemd. De eerste wordt binnen kringen van de gezaghebbende bovenlaag niet serieus genomen, de laatste moet worden aangepakt. In de ogen van academici zijn onwetenschappelijke methodes minder werkelijk. Dat is voor hen de werkelijke werkelijkheid.

Scheiding van twee schatten

Leven en denken zijn verder van elkaar verwijderd dan ooit. Pas wanneer het lichaam schreeuwt googelen we de kenmerken en weten dan of de combinatie in de taal van de wetenschap wordt erkend. Mensen met verstand van zaken moeten ons dan beter maken. Dit doen ze door delen onder de loep te nemen om te traceren waar bewegingen van cellen of groepen cellen niet voldoen aan wat wetenschappelijk is vastgelegd hoe het in dat gebied moet gaan. De uitkomsten van hun onderzoeken zijn vermoedens of conclusies over de stand van zaken van een deel van ons leven. Zoals de conclusie van het bestaan van een ziekte of een of meerdere herkenbare syndromen. En daar moet hulp voor komen. Zodat de last van de symptomen niet groter wordt.

 Om enigszins greep te krijgen op het leven en het lijden van de mensen, hebben we hier in het westen het fysieke en mentale van elkaar gescheiden. De vaststelling en behandeling van zieke geesten ligt in handen van specialisten die op school geleerd hebben over de geest buiten het lichaam om. Ze maken dankbaar gebruik van een werk dat is ontstaan uit betrokkenheid met mensen die aan het leven lijden, of anderszins ten behoeve van naasten die lijden onder het gedrag van een mens die zijn eigen problemen blijkbaar niet kent.

 Vanaf de negentiende eeuw heeft de geneeskunde in het algemeen door wetenschappelijk onderzoek een hele evolutie doorgemaakt en in de geestelijke gezondheidszorg leidde dit tot het opstellen van systematische indelingen van psychische aandoeningen. Het heeft een machtig product opgeleverd in de vorm van een boek waarvan nummer I in 1952 het levenslicht zag. Inhoudelijk is er niet veel veranderd. Het zijn beschrijvingen van combinaties van vormen van (toen nog bijzondere)  lichamelijke expressies, samen met wat is geobserveerd, gezegd en/ of lichamelijk onderzocht over het mentale, waar per geval die mens zelf en/of zijn of haar omgeving last van hebben. Aan iedere onderzochte combinatie is een naam toegekend. De beschrijving die erbij hoort geeft de betekenis. Maar omdat deze akelige gedragsvormen groeiden en in de tijd gezien alsmaar meer ruimte innamen, moest het complete overzichtelijke werk steeds weer worden bijgesteld en uitgebreid. Het vuistdikke deel V heeft inmiddels het levenslicht gezien en is op de markt gebracht. Voor snel gebruik en ten behoeve van deskundigen van een lagere rang en gezag dan psychiaters zijn handige handleidingen in bureau-edities geschreven. Alle goedwillende deskundigen op het gebied van geesteswerk komen met hun vragen om duiding daarmee aan hun trekken. Maar het is ook handig voor leken die meer willen weten over wat iemand is of heeft. Met het Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM) boek in de hand  komen we door het ganse DISORDER-LAND. 

Eenheid van drie schatten materie energie en informatie. 

Binnen de Zhineng Qigong wereld gaat de aandacht niet naar problemen die moeten worden opgelost. De practitioner heeft de geestelijke leiding over de zelf ingezette beweging maar het is geen bewuste sturing langs wegen en kanalen noch gecontroleerde manipulatie met in het achterhoofd een bepaald plan waar het precies naar toe moet gaan en wat het op moet leveren. Hiermee zou je namelijk de geest vastzetten en dit is nu juist niet de bedoeling. Beoefenaars maken zachte eenvoudige bewegingen naar buiten en terug binnen terwijl de geest geconcentreerd en opmerkzaam IN de zelf ingezette beweging blijft. Waar de aandacht is is Qi 气 waardoor Qi 气 vrijer gaat stromen in de heelheid. Tijdens het beoefenen wordt de betekenis van een vrije geest hebben/zijn waarheid.

De gezamenlijke uitvoering van zacht vloeiende open/sluit bewegingen maakt dat informatie en energie in het  Qi 气veld massa krijgt. Massa vertraagt de  Qi 气 en zou doodslaan wanneer het gefixeerd zou zijn op een ide(e)aal, een beeld hoe de werkelijkheid moet zijn en nog niet is. Zhigongers staan in verbinding met de Qi 气 van de natuur buiten en binnen en hebben de intentie  Qi 气 te laten stromen zoals bedoeld. Dit geeft een Qiboost aan gestagneerde ontwikkeling waardoor oorspronkelijke vitaliteit vanzelf (weer) op gang komt. Beoefenaars staan open voor ongekende mogelijkheden. Wanneer  Qi 气 meer massa oftewel meer body krijgt kunnen in dit geval de gezondere omstandigheden binnen de afzonderlijke werkelijkheden ook door mensen met minder ontwikkelde receptoren worden aangevoeld. Onbewust welke uitwisseling het nu precies is worden ze er gezondere blijere mensen van omdat de oorspronkelijke liefdesbeweging weer op gang komt. Zacht in contact met iets waar nog geen betekenis aan is gegeven wordt vanzelf het oorspronkelijke neutrale affect levensvreugde aangeboord. Dit opent en maakt vrij.

Het vuur van het hart心 schijnt als een zon en doorklieft het inherent scheppend vermogen dat uit het donker tevoorschijn komt. De identiteit ontplooit en bevrijdt de ziel uit de verstrikking van oude machten: een leven van identificaties en toeschrijvingen door anderen. De prenatale wil(skracht) Zhì志 manifesteert als informatie en energie in de wereld. Samen met andere informatie en krachten vindt het een plek waar het dienen kan. Hun yuan ling tong 混元灵通. Het is er al.

Wat doet Zhineng Qigong met het leven zoals het nu is.

Opgenomen kennis en het praktiseren van de methode Zhineng Qigong voegt iets wezenlijks toe aan het bestaande van clusters denklussen, beelden, emoties, affecten en lichaamsbewegingen van het ondeelbare geheel, de mens. Dus ook aan de clusters die zo erg zijn vastgelopen dat we er zelf in verdwenen zijn. Doordat deze conditioneringsmechanismen ongemerkt het leven beheersen weten we dus niet hoe onvrij we wel zijn. Zhineng Qigong geeft een bevrijdende beweging aan datgene wat in beslag is genomen. In plaats van reageren op voortdurende afleidingen die ontstaan door zintuigelijke input en andere bewustzijnsinhouden blijft de geoefende practitioner geconcentreerd opmerkzaam (mindful) in de door hemzelf zacht ingezette vloeiende beweging. Deze wijze van kalm bewegen en tegelijkertijd stil observeren is op Liefde met de grote L gebaseerd. De onvoorwaardelijke. Dit is gelijk aan het vormloze onmeetbare en wezenlijk onzegbare nog voor de splitsing in dualiteiten. Zonder definitie stroomt deze kracht van al het leven. Tijdens het praktiseren van Zhineng Qigong werken we met de spirit van het hart 心 oftewel ware hartintentie. Met deze energie laten we een licht schijnen op deze kracht van al het leven en het potentieel dat zich wil manifesteren. De Wilskracht (Zhì 志) om het potentieel van Yin en Yang te verwezenlijken verschijnt en opent alle rigiditeit met de informatie en energie die het in zich draagt. Niet alleen van het denken maar ook de vorm en functie van de cellen. Alle Qi 气 gaat ervan stromen zoals bedoeld. Dit werkt bewustzijnsverruimend waardoor de rigiditeit zowel in psychische als mechanische zin vanzelf oplost.  

De kracht van Zhineng Qigong

zit in de eenvoud, waardoor het goed te doen is om het dagelijks te beoefenen. Het is laagdrempelig. Het kan namelijk vrijwel overal gedaan worden en is geschikt voor jong en oud, gezonde en zieke mensen. Iedereen heeft baat bij het dirigeren van simpele fysieke 'open/sluit' bewegingen in combinatie met (in eerste instantie) gerichte visualisaties die putten uit de bron verbeeldingskracht, dochter van menselijke creativiteit. Inhoudelijk: herhaling van denken ver weg universum/diep in het lichaam, dat op betrekkingsniveau afgeven en opnemen en daarmee laten doorstromen (tong 通) van een centrale stille kracht Hunyuan Qi 气  in zich draagt. Na een tijdje gefocust oefenen kan de geest zonder denken, visualiseren en voelen IN de beweging blijven. Door training van het verbinden van de geest met de Qi气 beweging gaat deze combinatie vanzelf naar het onbewuste bewustzijn en blijft vanuit de stilte als scheppende kracht invloed uitoefenen op het gewone doen. Het werkt door in het dagelijkse leven. Het complexe leven wordt dag na dag eenvoudiger doordat deze vorm van creativiteit op een surplus berust. Het maakt contact met de geesteskrachten hart 心 intentie en innerlijke  志 wil. Dit vergroten van eigenheid brengt verlossing van onbewuste conditioneringen die in het hier en nu niet meer dienen. Het vertrouwen in voedende krachten die van binnenuit werken groeit waardoor de drang om de buitenwereld te moeten controleren vermindert. Dit geeft verlichting.

Mijn ervaring als student en teacher toegespitst op Zhineng Qigong

Doordat je jezelf opdracht geeft je te verbinden met de centrale kracht (Jungiaans begrip) vormloze Hunyuan 混 元 Qi气 (naar dr. Pang Ming), kortom iets waar nog geen wereldse ideeën aan kleven terwijl je de handen naar buiten en terug naar het lichaam toe beweegt, sluiten en openen automatisch de membranen. Maar het doet meer. Door met een geconcentreerde opmerkzame geest deze oer-beweging te maken en tegelijkertijd kalm observerend erin mee te gaan opent dit het hele brein-potentieel en het scheppend vermogen komt spontaan tot leven. Met deze mentale ontwikkeling verandert de bewustzijnstoestand en dit werkt door op de gelaagde totale gesteldheid. Het oorspronkelijke neutrale affect levensvreugde wordt gewekt en positieve affecten als mededogen en gelijkmoedigheid vermeerderen. Na een tijdje oefenen versmelten bevelen, observaties en visualisaties van het brein met rustige bewegingen van het lichaam. In de volgende fase gaat het bewegen over naar een diepere laag en wordt 'onbewust-bewust'. Je weet wanneer dit het geval is. Het als van buitenaf instrueren en observeren wordt alsmaar minder gefixeerd. De controle wordt vanzelf losser. Met een heldere geest en een tot rust gekomen hart 心  gaat het proces heel natuurlijk over naar een bewegen zonder nadenken en visualiseren. Het gaat voorbij kennis en vaardigheden zoals we deze normaliter opvatten. Vanuit een dieper weten ben je één met de vloeiend fluctuerende beweging en in harmonie met jezelf en je omgeving. Je maakt deel uit van een groot geheel waardoor de oorspronkelijke voedende krachten in jezelf en vanuit jezelf weer volop gaan functioneren. Dit komt omdat je tijdens het liefdevol bewegen automatisch ruimte schept voor krachten die vaak lang geleden zijn achtergebleven. Genesis. 

De discipline Zhineng Qigong herstelt op natuurlijke wijze de balans tussen jongste yange krachten die zich uiten in controleren en sturen en oudere yinne krachten die liggen in de inherent verzorgende en voedende aspecten van het leven. De geest leidt de beweging en beweegt er tegelijkertijd in mee. Prenatale en postnatale machten en krachten eigen aan de mens verenigen zich. Dit proces herstelt het gezonde evenwicht en dit betekent healing. De heelheid herstelt. En vanuit meer heelheid bloeit vanzelf de oorspronkelijke onvoorwaardelijke liefdevolle beweging geven en nemen weer op. De gift zit in het leven zelf. Een impliciet weten hoe goedheid uit te drukken. Het uit overlevingsdrang rigide getrainde dat een expliciet weten heeft gevormd is niet weg maar voert niet langer de boventoon en het leven met hart 心 energie stroomt weer zoals bedoeld. Qi气 opent en sluit, Qi气 gaat naar buiten en komt binnen. De voortdurende Qi气 transformaties die bij iedereen plaatsvinden worden nu niet meer zo gehinderd door conditioneringen en aangeleerde overlevingsstrategieën die als ingesleten patronen veel ruimte in beslag nemen. In het leven hebben ze sporen nagelaten die alsmaar dieper zijn ingeëtst wat structuur heeft gegeven aan lichaam en psyche. Alles integreert in de heelheid. Alle transformatieprocessen voelen heel natuurlijk wat hetzelfde is als helemaal niets voelen. Uit onwetendheid blijven mensen drijven op oude machten en krachten wanneer de grondregels van de omgeving consistent blijven. Zelfs wanneer ziekte optreedt veranderen ze niet omdat ze denken dat de opgelopen ziekte los van alles staat. Met wetenschappelijk onderzoek kan worden aangetoond wat het is en waar het zit. Het is gewoon pech omdat het is overgeërfd of misschien is toch iemand schuld, maar met een beetje geluk kan het met hulp van chirurgisch ingrijpen of agressieve medicijnen worden bestreden. Vaste gewoontes in wijzen van denken, beleven en doen werken niet meer wanneer de grondregels veranderen. Maar omdat het leven wordt geleid door invloeden uit het onderbewuste is het moeilijk om oude gewoontes op te geven. Uit angst voor het onbekende blijven velen Qi气 vasthouden en dit gaat alsmaar meer Qi气 kosten. Fixatie is een neerwaartse spiraalbeweging en te lang aanhouden werkt destructief voor het leven zelf. Het leven stroomt niet door. Waar ik het over heb is het zelf veranderen van de grondregels! Dit doe je door jezelf zachtjes te openen waardoor eigenheid kan ontwikkelen. Met Zhineng Qigong kom je daadwerkelijk een bewustzijnsniveau hoger!

 Met de toepassing van de Zhineng Qigong leer/werk methodes zullen transformaties gaandeweg in de heelheid plaatsvinden. Door het dagelijks te praktiseren blijft de oorspronkelijke ware levensvreugde bij je wat er ook gebeurt en waar je je ook bevindt. Het hele Qi气veld van de spirit belichaamde structuur verandert en dit gaat door en straalt uit naar de omgeving waar deze energieën verder worden doorgegeven, want zo is de werking van de natuur. Zhineng Qigong herstelt de verbinding met innerlijke krachten die hier en nu nodig zijn voor een constructief leven maar waarvan is gedissocieerd. Zo worden krachten die niet mochten zijn weer tot leven gewekt en zelfs ongekende latente oerkrachten worden ermee aangeboord. Wees daarvoor niet bang: al deze bronnen zullen je dienen in je levensproces.   

op leeuw

 

De groepsles van 1½ uur praktijkoefeningen bestaat in het begin vooral uit het aanleren van de Basismethode 'Lift Qi Up Pour Qi Down'. Warming-ups, stretch– oefeningen als de Chen Qi, vele gongs en squats en de meditatieve '3 Centers Merge', maken de lessen tot een mooi geheel.

Na de les kunnen jullie vragen stellen die gerelateerd zijn aan het oefenen thuis en de dingen die je bent tegen gekomen, met name qi reacties. Zo wisselen we ervaringen uit. Met verhalen uit de praktijk worden we samen elke keer weer wat wijzer. Een vrolijk leerproces waarbij iedereen tegelijkertijd student én leraar is. We leren van, aan, met en door elkaar. Ik zie jullie als mijn leraar en ik ben jullie leraar. Op deze manier is het weer leuk om te bewegen en te leren over het ware leven hier en nu. 

-------------------------------------------------------------

 

 

 

Geholpen door tastbare producten van de wetenschap in de vorm van technische apparaten is de wereld van de wetenschap gaandeweg op steeds meer plekken de ‘echte’ wereld geworden. Dit betekent dat op die plekken minder plek is toebedeeld voor de levende praktijk. De wetenschap heeft willens en wetens afstand geschapen. De concrete ingewikkeldheid van de te onderzoeken wereld moet met een enggeestige houding worden benaderd. Er is van te voren vastgelegd binnen welke beperking moet worden gekeken vanuit een rotsvast vertrouwen dat wetenschappers de relevantie kennen van de kenmerken en eigenschappen waar de aandacht naar toe moet gaan om de waarheid te vinden. Onderdeel van de regels van het spel dat gespeeld moet worden is de voorgeprogrammeerde instelling van de onderzoeker om met helicopterview van bovenaf neer te kijken op het te onderzoeken veld. Om dit te doen moet de onderzoeker zijn eigen lichamelijkheid opzij zetten. Door de apparaten, die een betere versie vertegenwoordigen van het menselijk brein, de zintuigen, als ook handen en voeten, hoeft de onderzoeker ook daadwerkelijk geen ruimte noch tijd te delen met mensen en hun werkvelden die worden onderzocht. Dit maakt dat de illusionaire scheidingen lichaam/geest en onderzoeker/het te onderzoeken veld echter worden. De natuur slijt in wat lang is geoefend en dat is precies wat op grote schaal met deze instelling is gebeurd. Met het verdiepen van de gespletenheid creëren we niet alleen in het bewustzijn van onszelf deze specifieke verhouding tussen verschillende lagen Qi Ook samenlevingen missen draagkracht. Aan de oppervlakte lijkt het alsof we met menselijk sturen en controleren alles leefbaar kunnen houden. Op de onderlaag heeft het proces van fragmentatie alles als los zand uit mekaar doen vallen. De onbewuste invloeden vanuit dit collectief onderbewuste zijn enorm groot geworden. Onbekend maakt onbemind, want informatie en energieën uit anonieme bronnen geven aan mensen een sinister gevoel. Hier is de vicieuze cirkel in werking getreden. Uit angst durven mensen er geen contact mee te maken. Ondertussen is het leven in de loop van de eeuwen cumulatief complexer geworden wat de angst voor het onbekende nog meer heeft gevoed. Mensen blijven vreemde gewaarwordingen mijden waardoor de angst niet kan verdwijnen. Erger: sommigen hebben zelfs de angst verdrongen en lijken daardoor helemaal geen angst te hebben. Het tegendeel speelt. Omdat destijds de angst zo overweldigend was zijn ze uit contact geraakt met deze energie. Dit zorgt dat ze naar buiten toe minder menselijk zijn geworden met alle gevolgen van dien. Het uiteindelijke resultaat van al deze processen verschijnt in een bepaalde hoedanigheid de wereld. Op dit moment worden de vragen die mensen stellen bepaald door economisch denken en niet zozeer hoe in gezonde relaties samen te leven. We geven woorden aan wat met dit denken wordt gevonden en met deze labels zetten we mensen, dieren en dingen vast in categorieën. Mensen worden over alle lagen gezien als producenten of als consumenten met als logisch gevolg dat ze ook zo worden benaderd. Zo praten we vanuit de zelf gecreëerde hokjesgeest en maken met de blik naar buiten de levendige werkelijkheid enger waardoor we nog verder afdrijven van de essentie