Logo Skills transitt 3

woensdag, januari 17, 2018

传承 Zhineng Qigong

SkillsTransit 传承 Zhineng Qigong

 

"Anders dan het streven naar het onbereikbare vaart mijn drijfveer op mijn hele potentieel 智能 om zo het mogelijke te verwerkelijken"
Liesbeth van Duin

 

De naam van mijn bedrijvigheid 'SkillsTransit' 传承

is ontstaan toen ik ben gaan beseffen dat wij in de loop van de eeuwen van een innerlijk weten zijn afgedwaald en daarmee een groot deel van onze bezieling zijn kwijtgeraakt. Ik wil dit heel graag terug. Met deze hart 心 intentie die als een rode draad door het proces loopt wil ik met mijn bedrijvigheid 'Skills Transit 传承' een frisse wind door het bewustzijn blazen. Dit maakt ruimte vrij voor datgene waar lange tijd geen zicht op was doordat het door (denk)stof in de schaduw terecht is gekomen. Dit tevoorschijn laten komen van Qi气 (vitale levenskracht) van intelligent vermogen   (zhi neng) vergt geen bewuste sturing langs wegen en kanalen maar komt tot leven door geconcentreerd en opmerkzaam (mindful) in de zelf ingezette beweging te blijven. Dit meditatieve houdt een non-reactief schouwen in op wat zich als vanzelf voordoet. De eenheid Qi气 van lichaam, geest en de in eerste instantie bewust geleide bewegingen met daarin verweven de Qi气 van de intentie心 opent als zacht stromend water vastgelopen Qi气 en ongekende krachten ontstaan. Op fenomenologische wijze d.w.z. direct en intuïtief komt informatie en energie vrij. Vanuit het denken binnen het bestaande referentiekader zou dit ware uit een diepere bewustzijnslaag de gemoedstoestand onrustig kunnen maken, maar omdat de hartintentie 心 leidend is en kalmte en acceptatie hierin besloten ligt gaat het over naar inzicht en dit brengt verlichting. Dit schept rust en vertrouwen in eigen vermogen en in het geheel wordt de verbinding met het oorspronkelijke neutrale affect levensvreugde hersteld wat inspirerend werkt op het totaal. En waarachtig de bezieling is terug ingeblazen! De natuur zorgt vanzelf dat deze verruiming van het bewustzijn en daarmee de mogelijkheid tot veranderen naar een constructiever leven via deze naar volgende generaties wordt doorgegeven 传承 simpel omdat deze liefdevolle identiteit wordt voorgeleefd. Dit alles maakt deel uit van het emancipatieproces dat gaande is: bevrijding uit oude(rlijke) machten. Dit vrijkomen uit verstrikkingen gaat gepaard met verandering van de mindset. Deze verschijnt gegrond in het heden met inspirerende liefdevolle gedachtes voor de toekomst. De houding is dankbaar gestemd met mededogen voor alles wat is. Twee pijlers waarop mijn inbreng steunt zijn transiterend zelfonderzoek ST Systemic Transit en de Chinese medische meditatieve bewegingsleer  Zhineng Qigong 中國 智能 氣功

Wat is Zhineng 智能 Qigong 氣功 ?

Zhi 智= wijsheid,intellect. Neng能 = vaardigheid of potentieel. Qigong betekent werken met Qi 氣 eenvoudig 气, wat vitale energie in verschillende dichtheden betekent. Informatie, energie en materie. Zhineng Qigong is een Chinese 中國 medische meditatieve bewegingsleer die door dr. Pang Ming is ontwikkeld. Het is begonnen met zijn idee om een qigong te ontwikkelen die aan een grote groep mensen kan worden gegeven met als doel het zelf-genezend vermogen van alle deelnemers te optimaliseren en een grote gezondheid te bewerkstelligen. Als grandmaster klassieke qigong, doctor en arts in oosterse en westerse wetenschappen had hij al bepaalde ideeën over attenderende concepten die hij in zijn ontwikkelingsgericht kwalitatief onderzoek wilde betrekken. Uit zijn explorerend onderzoek zijn telkens nieuwe ideeën gegenereerd (inductief). Deze nieuwe gedachtes betreffend zenden, ontvangen en transformeren werden in de qigong praktijk uitgevoerd en telkens opnieuw getoetst (deductief) of de werkelijkheid nog overeenkwam met het doel heling te bewerkstelligen. Het vertrouwen ligt op het gezamenlijke opgebouwd Qi veld waarin de zacht vloeiende open/sluit bewegingen worden uitgevoerd. De  bundeling van Qi 气 van de psyche wordt bewerkstelligd door opmerkzaam IN de zelf ingezette bewegingen te blijven waardoor geest en lichaam zich vanzelf verenigen en een krachtig geheel vormen. Follow-up studies die decennia in beslag hebben genomen met name in het Huaxia Center in Beijing China tot 2001 hebben uiteindelijk geleid tot de beschrijving van de uitvoering volgens de Zhineng Qigong methode met het holistische gedachtegoed voorbij goed en kwaad als basis. De eenheid theorie (weten) en het zelf praktiseren van de methode (doen) is de filosofie van Zhineng Qigong science. Ook het longitudinaal onderzoek blijft in ontwikkeling doordat over de hele wereld deze vorm van mindful bewegen door vele door dr. Pang Ming opgeleide teachers wordt overgebracht via vormloze Qi 气 van de psyche (kinesthetisch), via woorden (doceren) en door voordoen (uitbeelden). Ondertussen leren leraren van de informatie, de energieën en het fysieke van hun studenten. Iedere deelnemer is op verschillende niveaus tegelijkertijd leraar en student.  Qigong benadrukt het bewuste gebruik van de geest. Dit doet het waarnemings- en communicatievermogen (zenden en ontvangen) ontwikkelen als ook het innerlijk weten dat dit gebeurt. De gezamenlijke uitvoering van zacht vloeiende open/sluit bewegingen maakt dat informatie en energie in het  Qi veld massa krijgt. Massa vertraagt de  Qi 气 en zou doodslaan wanneer het gefixeerd zou zijn op een ide(e)aal, een beeld hoe de werkelijkheid moet zijn. Hier is de gezamenlijke intentie  Qi 气 te laten stromen zoals bedoeld. Dit geeft een Qiboost aan gestagneerde ontwikkeling waardoor oorspronkelijke vitaliteit vanzelf (weer) op gang komt. Zhineng Qigongers staan open voor ongekende mogelijkheden. Wanneer  Qi 气 meer massa oftewel meer body krijgt kunnen de veranderde omstandigheden binnen de afzonderlijke werkelijkheden ook door mensen met minder ontwikkelde receptoren worden aangevoeld. Misschien nog niet bewust welke uitwisseling het nu precies is, maar dan toch onbewust worden ze er gezondere blijere mensen van. De onderliggende dynamiek raakt dieper en het oorspronkelijke neutrale affect levensvreugde wordt aangeboord. Dit opent en maakt vrij. 

Het vuur van het hart心 schijnt als een zon en doorklieft het inherent scheppend vermogen dat uit het donker tevoorschijn komt. De identiteit ontplooit en bevrijdt de ziel uit de verstrikking van oude machten: een leven van identificaties en toeschrijvingen door anderen. De prenatale Wil(skracht) Zhì志 manifesteert als informatie en energie in de wereld. Samen met andere informatie en krachten vindt het een plek waar het dienen kan. Hun yuan ling tong 混元灵通. Het is er al.

Wat doet Zhineng Qigong met het leven zoals het nu is.

Het weten en praktiseren van Zhineng Qigong voegt iets wezenlijks toe aan het bestaande van clusters denklussen, beelden, emoties, affecten en lichaamsbewegingen van het ondeelbare geheel, de mens. Dus ook aan de clusters die zo erg zijn vastgelopen dat we er zelf in verdwenen zijn. Doordat deze conditioneringsmechanismen ongemerkt het leven beheersen weten we dus niet hoe onvrij we wel zijn. Zhineng Qigong geeft een bevrijdende beweging aan datgene wat in beslag is genomen. In plaats van reageren op voortdurende afleidingen die ontstaan door zintuigelijke input en andere bewustzijnsinhouden blijft de geoefende practitioner geconcentreerd opmerkzaam (mindful) in de door hemzelf zacht ingezette vloeiende beweging. Deze wijze van kalm bewegen en tegelijkertijd stil observeren is op Liefde met de grote L gebaseerd. De onvoorwaardelijke. Dit is gelijk aan het vormloze onmeetbare en wezenlijk onzegbare nog voor de splitsing in dualiteiten. Zonder definitie stroomt deze kracht van al het leven. Tijdens het praktiseren van Zhineng Qigong werken we met de spirit van het hart 心 oftewel ware hartinentie. Met deze energie laten we een licht schijnen op deze kracht van al het leven en het potentieel dat zich wil manifesteren. De Wilskracht (Zhì 志) om het potentieel van Yin en Yang te verwezenlijken verschijnt en opent alle rigiditeit met de informatie en energie die het in zich draagt. Niet alleen van het denken maar ook de vorm en functie van de cellen. Alle Qi 气 gaat ervan stromen zoals bedoeld. Dit werkt bewustzijnsverruimend waardoor de rigiditeit zowel in psychische als mechanische zin vanzelf oplost.  

De kracht van Zhineng Qigong

zit in de eenvoud, waardoor het goed te doen is om het dagelijks te beoefenen. Het is laagdrempelig. Het kan namelijk vrijwel overal gedaan worden en is geschikt voor jong en oud, gezonde en zieke mensen. Iedereen heeft baat bij het dirigeren van simpele fysieke 'open/sluit' bewegingen in combinatie met (in eerste instantie) gerichte visualisaties die putten uit de bron verbeeldingskracht, dochter van menselijke creativiteit. Inhoudelijk: herhaling van denken ver weg universum/diep in het lichaam, dat op betrekkingsniveau afgeven en opnemen en daarmee laten doorstromen (tong 通) van een centrale stille kracht HunYuan Qi 气  in zich draagt. Na een tijdje gefocust oefenen kan de geest zonder denken, visualiseren en voelen IN de beweging blijven. Door training van het verbinden van de geest met de Qi气 beweging gaat deze combinatie vanzelf naar het onbewuste bewustzijn en blijft vanuit de stilte als scheppende kracht invloed uitoefenen op het gewone doen. Het werkt door in het dagelijkse leven. Het complexe leven wordt dag na dag eenvoudiger doordat deze vorm van creativiteit op een surplus berust. Het maakt contact met de geesteskrachten hart 心 intentie en innerlijke  志 wil. Dit vergroten van eigenheid brengt verlossing van onbewuste conditioneringen die in het hier en nu niet meer dienen. Het vertrouwen in voedende krachten die van binnenuit werken groeit waardoor de drang om de buitenwereld te moeten controleren vermindert. Dit geeft verlichting.  

Mijn ervaring als student en teacher toegespitst op Zhineng Qigong

Doordat je jezelf opdracht geeft je te verbinden met de centrale kracht (jungiaans begrip) vormloze HunYuan 混 元 Qi气 (naar dr. Pang Ming), kortom iets waar nog geen wereldse ideeën aan kleven terwijl je de handen naar buiten en terug naar het lichaam toe beweegt, sluiten en openen automatisch de membranen. Maar het doet meer. Door met een geconcentreerde opmerkzame geest deze oerbeweging te maken en tegelijkertijd kalm observerend erin mee te gaan opent dit het hele brein-potentieel en het scheppend vermogen komt spontaan tot leven. Met deze mentale ontwikkeling verandert de bewustzijnstoestand en dit werkt door op de gelaagde totale gesteldheid. Het oorspronkelijke neutrale affect levensvreugde wordt gewekt en positieve affecten als mededogen en gelijkmoedigheid vermeerderen. Na een tijdje oefenen versmelten bevelen, observaties en visualisaties van het brein met rustige bewegingen van het lichaam. In de volgende fase gaat het bewegen over naar een diepere laag en wordt 'onbewust-bewust'. Je weet wanneer dit het geval is. Het van buitenaf instrueren en observeren wordt alsmaar minder gefixeerd. De controle wordt vanzelf losser. Met een heldere geest en een tot rust gekomen hart 心  gaat het proces heel natuurlijk over naar een bewegen zonder nadenken en visualiseren. Het gaat voorbij kennis en vaardigheden zoals we deze normaliter opvatten. Vanuit een dieper weten ben je één met de vloeiend fluctuerende beweging en in harmonie met jezelf en je omgeving. Je maakt deel uit van een groot geheel waardoor de oorspronkelijke voedende krachten in jezelf en vanuit jezelf weer volop gaan functioneren. Dit komt omdat je tijdens het liefdevol bewegen automatisch ruimte schept voor krachten die vaak lang geleden zijn achtergebleven. Genesis. 

De discipline Zhineng Qigong herstelt op natuurlijke wijze de balans tussen jongste yange krachten die zich uiten in controleren en sturen en oudere yinne krachten die liggen in de inherent verzorgende en voedende aspecten van het leven. De geest leidt de beweging en beweegt er tegelijkertijd in mee. Prenatale en postnatale machten en krachten eigen aan de mens verenigen zich. Dit proces herstelt het gezonde evenwicht en dit betekent healing. De heelheid herstelt. En vanuit meer heelheid bloeit vanzelf de oorspronkelijke onvoorwaardelijke liefdevolle beweging geven en nemen weer op. De gift zit in het leven zelf. Een impliciet weten hoe goedheid uit te drukken. Het uit overlevingsdrang rigide getrainde dat een expliciet weten heeft gevormd is niet weg maar voert niet langer de boventoon en het leven met hart 心 energie stroomt weer zoals bedoeld. Qi气 opent en sluit, Qi气 gaat naar buiten en komt binnen. De voortdurende Qi气 transformaties die bij iedereen plaatsvinden worden nu niet meer zo beperkt door conditioneringen die als ingesleten patronen veel ruimte in beslag nemen. Ze laten namelijk sporen na die alsmaar dieper inslijten waardoor ze bepaalde structuur nalaten in lichaam en psyche. Wanneer verder niets wordt gedaan blijven we onbewust drijven op deze krachten die na lang oefenen als vanzelf bij onze natuur zijn gaan horen. Maar deze vaste gewoontes in wijzen van denken, beleven en doen kosten meer en meer energie zonder dat ze iets wezenlijks bijdragen, noch aan de mens die het betreft noch aan de groep. Erger: te lange fixaties werken destructief voor het leven zelf. Het leven stroomt niet door. 

Met de toepassing van de Zhineng Qigong leer/werk methodes zullen transformaties gaandeweg in de heelheid plaatsvinden. Door het dagelijks te praktiseren blijft de oorspronkelijke ware levensvreugde bij je wat er ook gebeurt en waar je je ook bevindt. Het hele Qi气veld van de spirit belichaamde structuur verandert en dit gaat door en straalt uit naar de omgeving waar deze energieën verder worden doorgegeven, want zo is de werking van de natuur. Zhineng Qigong herstelt de verbinding met innerlijke krachten die hier en nu nodig zijn voor een constructief leven maar waarvan is gedissocieerd. Zo worden krachten die niet mochten zijn weer tot leven gewekt en zelfs ongekende latente oerkrachten worden ermee aangeboord. Wees daarvoor niet bang: al deze bronnen zullen je dienen in je levensproces.  

op leeuw

 

De groepsles van 1½ uur praktijkoefeningen bestaat in het begin vooral uit het aanleren van de Basismethode 'Lift Qi Up Pour Qi Down'. Warming-ups, stretch– oefeningen als de Chen Qi, vele gongs en squats en de meditatieve '3 Centers Merge', maken de lessen tot een mooi geheel.

Na de les kunnen jullie vragen stellen die gerelateerd zijn aan het oefenen thuis en de dingen die je bent tegen gekomen, met name qi reacties. Zo wisselen we ervaringen uit. Met verhalen uit de praktijk worden we samen elke keer weer wat wijzer. Een vrolijk leerproces waarbij iedereen tegelijkertijd student én leraar is. We leren van, aan, met en door elkaar. Ik zie jullie als mijn leraar en ik ben jullie leraar. Op deze manier is het weer leuk om te bewegen en te leren over het ware leven hier en nu. 

-------------------------------------------------------------